Uitvoering geven aan de NOVI-opgaven

Uitvoering geven aan de NOVI-opgaven
 

(Rick Bekker Fotografie)

Lopende visie- en uitvoeringstrajecten
Voor verschillende beleidsonderwerpen in de fysieke leefomgeving bestaan er momenteel visie- en uitvoeringstrajecten. Deze moeten een visionaire én concrete invulling geven aan beleidskeuzes en –ambities die het kabinet in afspraken, nota’s en brieven vastlegt en deelt met de Tweede Kamer en medeoverheden. Dit kan gaan over klimaat, energie, economie, duurzaamheid, milieu, wonen, water, bodem, bereikbaarheid, cultureel erfgoed en nog diverse andere ‘sectorale’ beleidsonderwerpen (of specifieke facetten van het beleid). Deze lopende trajecten zijn uiterst relevant voor de fysieke leefomgeving én passen bij de opgaven en beleidskeuzes in de NOVI. Onder leiding van één of meer ministeries en in samenwerking met medeoverheden wordt aan deze trajecten gewerkt.

Het gaat in ieder geval om de volgende:

 • Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (RES)
 • Nationaal Deltaprogramma
 • Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)
 • Nationale Digitaliseringsstrategie
 • Programma Nederland Circulair in 2050 (en de daaraan gerelateerde uitwerking in regionale CE-agenda’s)
 • Schone Lucht Akkoord
 • Milieuvisie (en enkele daaraan gerelateerde specifieke milieutrajecten [1])
 • Herijking Programma Aanpak Stikstof
 • Programmatische Aanpak Grote Wateren
 • Delta-aanpak waterkwaliteit
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Gebiedsagenda’s Grote Wateren
 • Stroomgebiedbeheerplannen
 • Overstromingsrisicosbeheerplannen
 • Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid
 • Luchtvaartnota 2020-2050
 • Schets Mobiliteit naar 2040 (en het programma Duurzame Mobiliteit)
 • Toekomstbeeld OV
 • Programma Integraal Rivier Management
 • Bereikbaarheidsprogramma’s voor drie metropoolregio’s (MRA, MRDH en MRU)
 • Programma Verstedelijking/Wonen
 • Woondeals met spanningsregio’s met verstedelijkingsafspraken
 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid
 • Regiodeals
 • Actieplan bevolkingsdaling (in relatie tot krimp- en anticipeergebieden)
 • Noordzee Strategie 2030 en Programma Noordzee 2022-2027
 • Interbestuurlijk programma
 • Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden
 • Programma Bodem en Ondergrond
 • Programma Ons Landschap
 • Programma Actieagenda Ruimtelijk ontwerp (ARO)
 • Monitor Landschap
 • Evaluatie Natuurpact
 • Project ‘Naar een hoger doelbereik’ (met betrekking tot biodiversiteit)
 • Erfgoeddeal: Samenwerken aan een waardevolle leefomgeving
 • Regionaal Ontwikkelprogramma (RVB)
 • Duurzame Leefomgeving (RWS)
 • Havennota

Verantwoordelijkheid lopende trajecten
Voor al deze trajecten zijn en blijven, conform eerdere afspraken vanuit het Rijk, één of meer bewindspersonen verantwoordelijk, waarbij er uiteraard aandacht is voor afstemming met onder andere de NOVI. Ook de betrokkenen namens de medeoverheden wijzigen niet. Met het verschijnen van de NOVI is het wel belangrijk deze trajecten aan de NOVI te relateren. Wanneer er inhoudelijke aanleiding is, worden deze onderwerpen dan ook in het NOVI-proces besproken om inhoudelijke koppelingen tussen diverse dossiers mogelijk te maken.

Nieuwe instrumenten
Voor de uitvoering van de gestelde opgaven in de NOVI ontwikkelen we naast de lopende trajecten een aantal nieuwe instrumenten (zie ook 'Hoe werken we samen' en 'Instrumentarium'). Het gaat onder meer om:

 • Samenwerkingsafspraken voor de fysieke leefomgeving. Het Rijk en andere overheden werken toe naar afspraken over een gezamenlijke aanpak van de opgaven in de fysieke leefomgeving, inclusief bijbehorende uitvoering.
 • Omgevingsagenda’s en perspectiefgebieden.
 • Thematische en/of gebiedsgerichte programma’s, die voortkomen uit de richting die de NOVI geeft op de prioriteiten (zoals beschreven in hoofdstuk Samenwerking en uitvoering):

  Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  - Programma Nationaal Energiesysteem, voor visievorming en realisatie van de toekomstige energie-infrastructuur;
  - Programma Transitie Industriële Clusters, waarin ook opgaven voor circulaire economie worden betrokken.

  Duurzaam economisch groeipotentieel
  - Brainport Nationale Actieagenda;
  - Nederlandse Digitaliseringsstrategie;
  - Actieplan Nationale Digitaliseringsstrategie;
  - Nationale Ruimtelijke Strategie Datacenters, voor een goede ruimtelijke afweging en afstemming inzake de vestiging van datacenter(clusters).

  Sterke en gezonde steden en regio’s
  - Programma Verstedelijking en Wonen.

  Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
  - Programma Ons Landschap, gericht op de bescherming van een select aantal landschappen;   
  - Programma Nationale Parken nieuwe stijl;
  - Programma Veenweide, gericht op de aanpak van bodemdaling.

Samenhang organiseren
Om ervoor te zorgen dat goede en tijdige dwarsverbanden en relaties worden gelegd tussen de verschillende lopende en nieuwe trajecten zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de samenhang in het verlengde van de NOVI organiseren. Hiermee zorgen we ervoor dat Rijk en regio op een integrale wijze en gezamenlijk antwoord geven op de opgaven in de fysieke leefomgeving en de nationale belangen borgen.

Uitvoeringsagenda
Om uitvoering te geven aan de richtinggevende uitspraken en de beleidskeuzes die in deze NOVI zijn benoemd, wordt in de tweede helft van 2019 een Uitvoeringsagenda NOVI uitgewerkt. In deze Uitvoeringsagenda zal staan aangegeven hoe de nationale belangen en de richtinggevende uitspraken op prioriteiten op een samenhangende manier uitgewerkt en geborgd worden. Hierin maken we concreet welke instrumenten worden ingezet, welke samenwerkingsafspraken worden gemaakt en welke rol het Rijk en zijn uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, RVO, Staatsbosbeheer, RCE) hierin heeft. Het gaat in deze agenda dus om beleidstrajecten, niet om daadwerkelijk ‘de spa in de grond te steken’ of anderszins uitvoeringsprojecten te starten. De betrokken ministers dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor deze Uitvoeringsagenda.

De Uitvoeringsagenda is een groeidocument waaraan steeds onderdelen kunnen worden toegevoegd, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan uitvoering. De gebiedsgerichte uitvoering vindt interbestuurlijk plaats in programma’s.

zie verder 'Achtergronddocument Gebiedsbeschrijvingen'

Lees verder Hoe werken we samen?

Lees verder Instrumentarium


[1] Passend bij ondermeer: Grondstoffenakkoord, Asbestaanpak, Bewust Omgaan met Veiligheid, Safe by Design aanpak, Duurzame Veiligheid, Duurzame Brandstofvisie, Nationaal Programma Radioactief Afval.

Cookie settings