Toelichting beleidskeuze

Toelichting beleidskeuze 3: woningaanbod

Sterke en gezonde steden en regio’s

Het woningaanbod in de regio’s sluit aan bij de vraag naar aantallen en typen woningen, woonmilieus en prijsklasse.

Een stad voor iedereen
De wereld en ook Nederland verstedelijkt. Steden zijn aantrekkelijk, er willen steeds meer mensen wonen en het aantal arbeidsplaatsen neemt er sterk toe. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de steden toeneemt en de prijzen van woningen stijgen. Wanneer er onvoldoende betaalbare woningen worden aangeboden, betekent dit dat steden voor sommige groepen ontoegankelijk worden. Dit is niet wenselijk. De stad moet toegankelijk zijn voor iedereen; iedereen moet kunnen profiteren van de voorzieningen en de arbeidsmogelijkheden die de steden bieden. Niet iedereen hoeft in alle woon­wijken van een stad te kunnen wonen, maar wel moet iedere stedelijke regio een divers aanbod hebben aan type woningen en prijzen, zodat er ook voor bijvoorbeeld de laagste inkomens en de middeninkomens voldoende woningen beschikbaar zijn. De verdeling van de sociale woningbouw over de regio leidt regelmatig tot discussie en daardoor tot vertraging in de realisatie. De overheden maken hierover afspraken in het kader van de Omgevingsagenda.

Diversiteit
De diversiteit van de bewoners vormt een deel van de kwaliteit van de stad. Als processen van in- en uitstroom van bewoners te snel of te rigoureus gaan, kan dit de identiteit en de kwaliteit van de stad aantasten. Een te sterke ruimtelijke segregatie kan de sociale verbanden in de stad aantasten. Realiseren van een combinatie van goed­kope, middeldure en dure woningen in één wijk, waar in het verleden wel op is ingezet, blijkt lastig en niet effectief in het bevorderen van extra sociaal contact.  Maar het ontstaan van hele stadsdelen met slechts goedkope of slechts dure woningen, waar verschillende sociaal­economische groepen elkaar helemaal niet meer ontmoeten bij hun dage­lijkse activiteiten, is niet goed voor de sociale samenhang in de stad en de samenleving en kan proble­men van cri­mi­nali­teit en overlast versterken en genereren. Een afwisseling van diverse typen wijken en een slimme ruim­telijke situering daarvan rond plekken waar mensen veel samenkomen, kan helpen sociale samenhang te be­hou­den en een negatieve spiraal te voorkomen. Van belang is in alle woongebieden te investeren in een humuslaag voor actief burgerschap en ruimte te houden of maken voor initiatief en (sociaal) ondernemerschap in gemengde woon- en werkmilieus. Dat maakt de stad juist aantrekkelijk voor mensen met verschillende leefstijlen en culturele achtergronden.

Middensegment
Bijzondere aandacht op de woningmarkt vraagt het middensegment. In steden met een gespannen woningmarkt blijkt te weinig aanbod te zijn voor mensen die op dit segment zijn aangewezen. Daardoor kunnen zij moeilijk een plek vinden in deze steden. Dit maakt de sociale structuur van de stad kwetsbaarder, doordat bijvoorbeeld mensen werkzaam in de zorg, het onderwijs en bij de politie geen woning kunnen vinden in de stad of de wijk waar ze werken.

Vergrijzing
Daarnaast leiden de vergrijzing en de wens om langer thuis te blijven wonen tot een toenemende behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Een levensloopgeschikte woning is een zelfstandige woning die geschikt is (te maken) voor bewoning in alle levensfasen, met minimale fysieke inspanning en minimale kans op ongevallen. Daardoor hoeven ouderen of mensen met een lichamelijke beperking niet noodgedwongen de vertrouwde sociale omgeving te verlaten en bestaande sociale contacten te verbreken. Ook de directe woonomgeving moet goed worden ingericht, toegesneden op deze doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veilige en aantrekkelijke wandelroutes naar voorzieningen voor dagelijkse behoeften, activiteiten en zorg.

Keer terug naar de hoofdtekst